Fisierul standard de control fiscal devine obligatoriu

image_pdfimage_print

Prin Ordonanța de Guvern nr 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, se introduc o serie de prevederi privind: fișierul standard de control fiscal (SAF-T) și mijloacele electronice de transmitere la distanță a documentelor (SPV), obligativitatea înrolării în Spațiul Privat Virtual (SPV), rambursarea de TVA cu control ulterior, procedura simplificată de eșalonare la plată și la extinderea perioadei de aplicare a amnistiei fiscale, informează Țuca Zbârcea & Asociații Tax.

Conform sursei citate, se instituie obligația depunerii fișierului standard de control fiscal ce reprezintă, în esență, o declarație cu informații din evidența contabilă și fiscală a contribuabilului, urmând ca natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, precum și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să depună fișierul standard de control fiscal să se aprobe prin ordin al președintelui A.N.A.F. În același mod urmează a se stabili procedura de transmitere a fișierului standard de control fiscal, precum și condițiile în care se realizează transmiterea acestuia. Actul normativ amintit prevede că fișierul SAF-T poate constitui obiect al verificării în cadrul inspecției fiscale, iar A.N.A.F. va avea posibilitatea să sancționeze contravențional contribuabilii care nu depun acest document.

Tot prin OG 11/2021 s-a introdus obligativitatea înrolării în Spațiul Privat Virtual (SPV) a contribuabililor/plătitorii persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, precum și a persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent în vederea transmiterii la organul fiscal central a documentelor de natura cererilor, înscrisurilor sau altor documente prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Documentele depuse la organul fiscal central în format letric nu vor mai fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul SPV.

Prin același act normativ, procedura de rambursare a TVA cu control ulterior, măsură temporară stipulată prin OUG nr. 48/2020 și având aplicabilitate până la 31.01.2022, este permanentizată, devenind regulă generală începând cu 01.02.2022. Conform TZA Consultanță Fiscală, există totuși și o serie de excepții de la această regulă cum ar fi cazurile în care contribuabilul are înscris în cazierul fiscal fapte ce constituie infracțiuni, dacă există riscuri unei rambursări necuvenite sau dacă contribuabilul respectiv se află în procedura insolvenței/lichidare voluntară. În toate aceste cazuri excepționale rambursarea de TVA se va soluționa după efectuarea inspecției fiscale anticipate.

Totodată se reglementează procedura permanentă de eșalonare simplificată la plată, pentru obligațiile bugetare administrate de organul fiscal central, având în vedere că eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare, în formă simplificată, adoptată prin OUG 181/2020, a fost una dintre cele mai accesate facilități fiscale în timpul pandemiei de coronavirus; măsura se aplică din 1 octombrie 2021, imediat după ce expiră mecanismul temporar din OUG 181/2020.

Conform sursei citate, se reglementează și posibilitatea de anulare a obligațiilor fiscale acesorii aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale începute după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020 (14 mai 2021) și până la data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021 (29 martie 2021) dacă sunt îndeplinite cumulativ anumite condiții cu privire la depunerea cererii de anulare a accesoriilor și plata debitului principal.

În plus, se prevede posibilitatea de anulare a obligațiilor fiscale accesorii cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv și individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei verificări documentare și pentru care s-a comunicat decizia de impunere după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022 sub rezerva îndeplinirii unor condiții privind stingerea obligațiilor fiscale principale în termen și depunerea cererii de anulare a obligațiilor accesorii.

De asemenea, prin actul normativ amintit, se aduc și alte modificări de ordin procedural fiscal, dintre care specialiștii TZA Consultanță fiscală amintesc:

  • crearea posibilității depunerii/corectării declarațiilor de impunere ori de câte ori, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, sunt dispuse măsuri care implică plata unor sume sau acceptarea unor cheltuieli ce generează modificărea bazei de impunere și a obligațiilor fiscale aferente unor perioade pentru care s-a anulat rezerva verificării ulterioare.
  • introducerea posibilității refacerii inspecției fiscale de către aceeași echipă de inspecție care a încheiat actul desființat, dacă, din motive obiective, nu există posibilitatea refacerii inspecției fiscale de către o altă echipă de inspecție.
  • stabilirea faptului că nu constituie obligații fiscale restante, obligațiile cu termene de plată viitoare, stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat și confirmat în condițiile legii.

 

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

Meniu