Măsuri fiscale în contextul dificultăților economice cauzate de pandemia de COVID-19

În contextul dificultăților economice si financiare cauzate de pandemia de COVID-19, cât și al necesității susținerii resurselor financiare ale contribuabililor și încasării unor sume certe la bugetul de stat, Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 181 (denumită în cele ce urmează “Ordonanţa”), publicată în Monitorul Oficial nr. 988/26.10.2020.

Potrivit specialiştilor de la Țuca Zbârcea & Asociații Tax, principalele măsurile fiscale introduse de actul normativ amintit vizează, în primul rând, o serie de înlesniri la plata obligațiilor bugetare restante după data declarării stării de urgență.

Astfel, se introduce procedura alternativă simplificată de acordare a eșalonării la plată pentru cel mult 12 luni pentru obligațiile bugetare principale și accesorii a căror scadență/termen de plată se împlinește după data declarării stării de urgență (respectiv 16 martie 2020), până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Contribuabilul, indiferent de forma de proprietate, poate beneficia de această facilitate fiscală în anumite condiții, precum:

 • să depună la autoritățile fiscale, până cel târziu pe 15 decembrie 2020, cererea de acordare a înlesnirii la plată, împreună cu graficul de eșalonare propus, după caz;
 • să nu se afle în procedura insolvenței/dizolvare;
 • să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală;
 • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența/răspunderea solidară potrivit Codului de Procedură Fiscală, cu anumite excepții;
 • să aibă depuse toate declarațiile fiscale.

Ulterior depunerii cererii de acordare a eșalonării la plată, autoritățile fiscale emit în termen de 5 zile lucrătoare certificatul de atestare fiscală, precum și decizia de acordare/respingere a eșalonării la plată. Se specifică, de asemenea, faptul că obligațiile fiscale individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a Ordonanței pot face obiectul eșalonării la plată.

Ca și în cazul procedurii normale de eșalonare la plată, conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, pe perioada derulării eșalonării la plată simplificate, începând cu 26 decembrie 2020, contribuabilii datorează dobânzi în valoare de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, iar pentru ratele de eșalonare achitate cu întârziere/pierderea valabilității eșalonării la plată se vor datora penalități în valoare de 5% din sumele rămase nestinse.

Comparativ cu procedura existentă privind acordarea înlesnirilor la plată, procedura nou introdusă are ca principale avantaje faptul că nu se solicită constituirea de garanții, precum și faptul că debitorul poate stabili graficul de eșalonare. De asemenea, procedura curentă este mult simplificată în ceea ce privește documentația necesară și termenul de soluționare.

Procedura de aplicare se va publica în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a Ordonanței.

De asemenea, Ordonanţa Ordonanța de Urgență nr. 181 prevede prorogarea unor termene stabilite de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale. Astfel, este prevăzută prorogarea, până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv, a termenelor cu privire la:

 • necalcularea și nedatorarea dobânzilor și penalităților de întârziere, în cazul obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020 și neachitate; aceste obligații fiscale nu sunt considerate restante;
 • suspendarea sau neînceperea executării silite prin înființarea popririi a creanțelor bugetare, cu anumite excepții.

De asemenea, se prorogă, până la data de 25 ianuarie 2021 inclusiv, termenele cu privire la rambursarea TVA cu efectuarea ulterioară a inspecției fiscale, în condițiile prevăzute de art. XI din OUG 48/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, prin actul normativ amintit, contribuabilii care datorează impozit specific unor activități, potrivit Legii nr. 170/2016 (domeniul HoReCa) nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe și 31 decembrie 2020.

În vederea aplicării facilității, contribuabilii vor recalcula impozitul datorat pentru anul 2020 prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu numărul de zile obținut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile între data intrării în vigoare a Ordonanței până la sfârșitul anului 2020 și a numărului de 90 de zile calendaristice prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2020, precum și perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parţial, ca urmare a stării de urgenţă, după caz.

De asemenea, conform Ordonanței, autoritățile publice locale au posibilitatea de a adopta, până la data de 2 decembrie 2020, hotărâri privind reducerea impozitului anual pe clădiri cu până la 50% sau scutiri de la plata taxei lunare pe clădiri, după cum urmează:

 • Reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, ca urmare a efectelor pandemiei, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență;
 • Scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință al unei clădiri proprietate publică sau privată a statului, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică;
 • În situația în care autoritățile locale competente adoptă hotărâri de acordare a reducerii impozitului pe clădirile nerezidențiale, pentru a beneficia de acestea, proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 21 decembrie 2020, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii însoțită de o declarație pe proprie răspundere, respectiv de certificatul pentru situații de urgență.

Totodată, potrivit Buletinului fiscal realizat de  Țuca Zbârcea & Asociații Tax, Ordonanța prevede suspendarea aplicării sancțiunii pentru nerespectarea obligației operatorilor economici de a asigura conectarea aparatelor de marcat electronice fiscale la sistemul informatic al ANAF, până la 31 decembrie 2020.

În plus, prin acelaşi act normativ se prelungește perioada în care debitorii care vor dori să își restructureze obligațiile bugetare în baza Ordonanței nr. 6/2019 pot notifica organele fiscale competente acoperindu-se și perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021. Ulterior, cererea de restructurare se va putea depune până cel târziu la data de 30 iunie 2021 (prelungire de la data de 31 decembrie 2020).

De asemenea, conform sursei citate, Ordonanța introduce prevederi de modificare a Codului Fiscal, prin care cheltuielile efectuate de contribuabili privind testarea voluntară în vederea diagnosticării infecției cu COVID-19 au următorul regim fiscal:

 • Cheltuieli deductibile în vederea calculării venitului net anual din activități independente;
 • Neimpozabile, din perspectiva impozitului pe veniturile din salarii și și contribuții sociale aferente.