Modificări aduse Codului fiscal

image_pdfimage_print

Prin Ordonanţa nr. 16/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale („Ordonanța 16/2022”), s-au adus multiple modificări cadrului fiscal. Potrivit Buletinului fiscal realizat de Țuca Zbârcea și Asociații, principalele noutăți introduse prin acest act normativ vizează:

 1. Impozitul pe profit
 • Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Noile prevederi reglementează extinderea facilității fiscale privind scutirea de impozit a profitului reinvestit și pentru investițiile în active utilizate în activitatea de producție și procesare, precum și în activele reprezentând retehnologizare. Aceste măsuri intră în vigoare la 1 ianuarie 2023.

 • Impozitul pe dividende

Se majorează cota impozitului pe dividende, de la 5% la 8%, pentru dividendele distribuite/plătite între persoane juridice române. Această măsură se aplică veniturilor din dividende distribuite după data de 1 ianuarie 2023.

 1. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Noile prevederi modifică regulile aplicabile microîntreprinderilor începând cu 1 ianuarie 2023, principalele modificări constând în:

 • Acest regim fiscal devine opțional;
 • Reducerea limitei plafonului cifrei de afaceri de la 1.000.000 euro la 500.000 euro;
 • Menținerea cotei de impunere de 1% și eliminarea cotei de 3%;
 • Obligativitatea existenței a cel puțin unui salariat;
 • Condiția privind limita de maxim 20% venituri din consultanță și management;
 • Instituirea unei condiții de deținere de titluri de participare de către același acționar/asociat la cel mult trei microîntreprinderi, în cazul acționarilor/asociaților care dețin mai mult de 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot.

Conform sursei citate, se exclud din sfera de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice care desfășoară activități în următoarele domenii: bancar, asigurări şi reasigurări, piețe de capital, jocuri de noroc, explorare/dezvoltare/exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.

Este prevăzută eliminarea posibilității de opțiune pentru aplicarea impozitului pe profit în situația în care erau îndeplinite condițiile legate de valoarea capitalului social de 45.000 lei și a numărului de salariați (minim 2 salariați).

În plus, sunt prevăzute și următoarele aspecte:

 • Ordinea de scădere din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor a sumelor reprezentând sponsorizări pentru susținerea entităților nonprofit, precum și achiziții de aparate de marcat electronice fiscale puse în funcțiune. Mai exact, ordinea de scădere este următoarea: i) sumele aferente sponsorizărilor; ii) costul de achiziție al aparatelor de marcat și iii) reducere de impozit conform prevederilor OUG 153/2020;
 • Instituirea unei reguli de scădere din baza impozabilă a dividendelor primite din state membre ale UE, chiar dacă veniturile nu au fost impozitate în țara sursă, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.
 1. Impozitul specific unor activități

Începând cu data de 1 ianuarie 2023 se abrogă Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Astfel, contribuabilii care au intrat sub incidența acestei legi pot opta: pentru plata impozitului pe veniturilor microîntreprinderilor, fără verificarea condițiilor de încadrare în sistem și fără să aplice regulile privind ieșirea din acest sistem în cursul anului, sau pentru plata impozitului pe profit, potrivit titlului II din Codul fiscal.

 1. Impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii
 • Venituri din salarii

În cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor se introduce un plafon lunar de venit neimpozabil și care nu se cuprinde în bazele de calcul ale contribuțiilor sociale obligatorii, de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în condițiile stabilite prin lege, pentru anumite elemente (e.g. contravaloarea hranei în limita unui tichet de masă/persoană/zi, contribuțiile la un fond de pensii facultative în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană, asigurare voluntară de sănătate, contravaloare servicii turistice și de tratament etc.). Prevederea se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

Începând cu 1 august 2022 se diminuează plafonul de venituri până la care se acordă facilitățile fiscale în domeniul construcțiilor, sectorul agricol şi în industria alimentară, respectiv de la 30.000 lei lunar la 10.000 lei lunar, inclusiv. Pentru partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu se mai aplică facilităţile fiscale.

Totodată, se abrogă prevederea potrivit căreia sunt scutite de la plata impozitului pe venit veniturile din salarii realizate de persoane fizice de la angajatori care desfăşoară activităţi sezoniere in domeniul HoReCa.

Este introdusă obligația plății contribuției de asigurări sociale (CAS) și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, în cazul contractelor individuale de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial pentru care veniturile realizate sunt sub acest nivel. Venitul luat în calcul va fi salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile și nu venitul realizat de salariat. Măsura se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2022.

 • Venituri din activități independente determinate pe baza normelor de venit

Se diminuează plafonul până la care contribuabilii pot opta ca venitul net să se determine pe bază de norme de venit, respectiv de la 100.000 euro la 25.000 euro. Această modificare se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.

 • Venituri din cedarea folosinței bunurilor

În cazul veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, altele decât cele realizate din arendă și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, venitul impozabil devine venitul brut, eliminandu-se cota forfetară de cheltuieli de 40%. Mai mult, se introduce obligativitatea de înregistrare a contractelor de închiriere la organul fiscal competent, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/modificarea acestuia. Aceste măsuri se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023.

 • Venituri din jocuri de noroc

Modificarea cotelor de impunere a veniturilor obținute din jocuri de noroc, de la nivelul actual care situează între 1% și 25%, la un nivel cuprins între 3% și 40%, precum și modificarea tranșelor de venit brut asupra cărora se aplică aceste cote, de la 66.750 lei, la 10.000 lei, respectiv de la 445.000 lei, la 66.750 lei. Măsura se aplică veniturilor plătite începând cu 1 august 2022.

 • Baza de calcul a CAS și CASS pentru veniturile non-salariale

Baza de calcul a CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute, o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

 • Nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
 • Nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

Baza de calcul a CASS în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii și venituri din alte surse a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute, o reprezintă:

 • Nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 și 12 salarii minime brute pe ţară;
 • Nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 și 24 salarii minime brute pe ţară;
 • Nivelul de 24 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate de peste 24 salarii minime brute pe ţară.

Aceste măsuri se aplică începând cu veniturile anului 2023.

 1. TVA
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2023, se exclud din sfera de aplicare a facilității cotei reduse de TVA de 9% băuturile nealcoolice care se încadrează la codul NC 2202 10 00 și 2202 99, respectiv băuturile nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori;
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cota redusă de 9% se va aplica atât pentru livrarea de alimente, inclusiv băuturi (cu excepția băuturilor alcoolice și a celor nealcoolice care conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori sau aromatizate), destinate consumului uman şi animal, cât și pentru serviciile de restaurant şi de catering și pentru activitățile de cazare hotelieră;
 • Excluderea livrărilor de îngrășăminte chimice și pesticide chimice prevăzute la art. 291 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal din cadrul acestei reglementări, concomitent cu introducerea unor prevederi noi, distincte prin care aceste produse chimice de tipul celor utilizate în mod normal în producția agricolă să beneficieze temporar, respectiv până la data de 31 decembrie 2031 inclusiv, de facilitatea cotei reduse de TVA de 9%;
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2023, va fi restrânsă sfera de aplicarea a cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de locuințe către persoane fizice, ca parte a politicii sociale, în sensul în care persoanele fizice să beneficieze de această facilitate o singură dată, respectiv să achiziționeze, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare nu depășește suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu cota redusă de 5%;
 • Persoanele fizice care au încheiat acte juridice care au ca obiect plata în avans pentru achiziția de locuințe cu cota redusă de TVA de 5%, anterior datei de 1 ianuarie 2023, vor beneficia de aplicarea cotei reduse de TVA în anul 2023 în condițiile legale în vigoare la data încheierii acestor acte.
 1. Taxe locale
 • Eliminarea noțiunii de clădire cu destinație mixtă. Măsura este necesară pentru simplificarea determinării destinației clădirii și calculului impozitului pe clădiri;
 • Modificarea limitelor minime ale cotelor de impozitare pentru clădirile rezidențiale și pentru clădirile nerezidențiale (minim 0,1% pentru clădirile rezidențiale și minim 0,5% pentru clădirile nerezidențiale).

Totodata, se reglementează un nou mod de calcul al valorii impozabile pentru clădirile rezidențiale și nerezidențiale pe baza valorilor cuprinse în Studiile de piață referitoare la valorile orientative privind proprietățile imobiliare din România, administrate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

Meniu