Modificări aduse Codului fiscal

image_pdfimage_print

Prin Ordonanța Guvernului nr. 8/2021 pentru completarea și modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal („OG nr. 8/2021”) au fost aduse o serie de modificări privind: impozitul pe profit, impozitul pe venit și contribuții sociale, TVA, impozitele și taxele locale.

Potrivit Buletinului Fiscal realizat de Țuca Zbârcea & Asociații Tax, în ceea ce privește impozitul pe profit, principalele modificări vizează:

 • completări cu privire la condițiile de acordare a scutirii de impozit a dividendelor primite din statele membre UE (aliniere a legislației domestice cu prevederile Directivei 2011/96/UE);
 • abrogarea prevederii privind deducerea integrală a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor începând cu 1 ianuarie 2022 și majorarea limitei de deducere a ajustărilor pentru deprecierea creanțelor de la 30% la 50%, sub rezerva îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute de Codul fiscal.
 • modificarea dispozițiilor cu privire la regimul fiscal aplicabil dividendelor distribuite asociaților/acționarilor pentru a acoperi toate situațiile de distribuire a dividendelor, potrivit legii, care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-a aprobat distribuirea dividendelor.

Referitor la impozitul pe venit și contribuții sociale:

 • se reglementează posibilitatea angajatorului rezident fiscal român sau angajatorului care nu este rezident fiscal român și care intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale de a opta pentru calculul, reţinerea şi plata contribuţiilor sociale obligatorii (CAS, CASS, CAM) în cazul persoanelor fizice care obţin venituri de natură salarială reprezentând avantaje în bani şi/sau în natură de la terţi care nu sunt rezidenţi fiscali români;
 • se prevede o simplificare la depunerea formularului 230, prin care se redirecționează o parte a impozitului pe venit; măsură valabilă începând cu următorul termen de depunere a formularului 230, adică cel din 25 mai 2022.

Cu privire la impozitul pe veniturile obținute de nerezidenți:

 • se aduc completări cu privire la condițiile de acordare a scutirii de impozit a dividendelor plătite către statele membre UE (aliniere a legislației domestice cu prevederile Directivei 2011/96/UE);
 • se introduce posibilitatea de a depune prin Spațiul Privat Virtual la organul fiscal competent, certificatul de rezidență fiscală în copie, însoțit de o traducere autorizată în limba română;
 • se clarifică faptul că impozitele cu reținere la sursă suportate de plătitorii de venituri se declară, de asemenea, în declarația informativă pentru veniturile cu regim de reținere la sursă.

Specialiștii TZA Consultanță fiscală punctează, de asemenea, și noutățile în materie de TVA, și anume:

 • clarificări și completări cu privire la livrarea de bunuri în contextul unei vânzări intracomunitare de bunuri la distanță și a unei vânzări la distanță de bunuri importate din teritorii terțe;
 • noi scutiri de taxă pentru importul de bunuri efectuat în România de către Comisia Europeană sau o agenție/organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene în scopul îndeplinirii sarcinilor conferite prin dreptul Uniunii Europene pentru a combate pandemia de COVID-19. Aceleași scutiri de TVA se aplică și pentru livrarea de bunuri sau prestarea de servicii către Comisia Europeană sau către o agenție/organism înființat în temeiul dreptului Uniunii Europene în scopul îndeplinirii sarcinilor privind combaterea pandemiei de COVID-19. Scutirile se aplică pentru importurile, livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2021.
 • corectarea transpunerii eronate în legislația națională, prin OUG nr. 59/2021, a Directivei noilor reguli europene privind comerțul electronic, ca urmare a scrisorii Comisiei Europene de punere în întârziere, în Cauza 2020/4142. Concret, așa cum era prevăzut prin OUG nr. 59/2021, pentru a se putea înregistra în ghișeul unic al UE (i.e. denumit „Regimul UE”), persoanele impozabile având sediul economic în România care aplicau regimul special de scutire pentru întreprinderile mici (i.e. ce stabilește plafonul de 300.000 RON) erau obligate să renunțe la regimul special și să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal. Acest aspect a fost soluționat prin acordarea posibilității de înregistrare în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul Fiscal, în cazul în care persoana impozabilă în speță optează pentru aplicarea Regimului UE. Pentru persoanele impozabile cu sediul activității economice în afara României, stabilite în România printr-un sediu fix, care nu sunt înregistrate și nici nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal, aplicarea Regimului UE nu era posibilă. Acest aspect a fost adresat prin introducerea obligativității persoanei impozabile în speță de a solicita înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal. Modificările mai sus menționate au intrat în vigoare începând cu 03.09.2021.

Referitor la impozitele și taxele locale:

 • se simplifică modul de calcul al impozitului datorat pentru clădirile cu destinație mixtă;
 • se simplifică procedura aplicabilă în cazul vânzării mijloacelor de transport stabilindu-se că actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia și în formă electronică și semna cu semnătură electronică și se comunică electronic organelor fiscale locale abilitate (i.e. în scopul înregistrării/radierii);
 • se aduce o clarificare asupra modului de stabilire a impozitului pe spectacole, baza de impozitare fiind constituită din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up