Modificări de interes pentru angajatori în materia legislației muncii

image_pdfimage_print

Prin Legea nr. 283/2022 au fost aduse o serie de modificări și completări Legii nr. 53/2003 – Codul muncii și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Astfel, potrivit Buletinului legislativ realizat de Țuca Zbârcea și Asociații, principalele modificări de care angajatorii trebuie să țină cont pe viitor în relația cu salariații vizează:

 • Raporturile individuale de muncă și elementele contractului individual de muncă;
 • Drepturile și obligațiile părților. Interdicții de concediere;
 • Concediul de îngrijitor și absențele pentru situații neprevăzute;
 • Regulamentul intern.
 1. Raporturile individuale de muncă și elementele contractului individual de muncă

Se modifică și adaugă elemente cu privire la care persoana selectată în vederea angajării sau salariatul trebuie să fie informat sau care trebuie să se regăsească în contractul individual de muncă, astfel:

 • în cazul salariatului care își desfășoară activitatea în locuri de muncă diferite, trebuie comunicat dacă deplasarea între aceste locuri de muncă este asigurată sau decontată de către angajator, după caz;
 • salariul de bază și elementele constitutive ale veniturilor salariale trebuie evidențiate separat, iar informarea, respectiv contractul, trebuie să cuprindă inclusiv metoda de plată a salariului;
 • durata normală a muncii poate fi exprimată în ore/zi și/sau ore/săptămână (i.e., anterior cele două erau cumulative), și se adaugă și condițiile de efectuare și de compensare sau de plată a orelor suplimentare, dar și modalitățile de organizare a muncii în schimburi, acolo unde este cazul;
 • pe lângă durata perioadei de probă, se adaugă și condițiile în care se desfășoară aceasta;
 • dreptul și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator;
 • asigurare medicală privată, pensie facultativă sau orice alte drepturi care constituie avantaje în bani acordate ca urmare a activității profesionale a salariatului, după caz.

Pentru toate modificările de mai sus, urmează să fie emis un nou ordin cuprinzând modelul-cadru al contractului individual de muncă.

Pentru salariatul care urmează să-și desfășoare activitatea în străinătate, se adaugă faptul că salariatul trebuie să fie informat, iar actul adițional relevant trebuie să cuprindă inclusiv țara/țările unde acesta va presta munca.

De asemenea, se stabilește dreptul persoanei selectate în vederea angajării/salariatului de a sesiza instanța și de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit dacă angajatorul nu-și îndeplinește obligația de informare cu privire la elementele: contractului/raportului de muncă; munca prestată în străinătate; contractul de muncă cu timp parțial și la regulamentul intern.

Se interzice stabilirea unei noi perioade de probă dacă, în termen de 12 luni, între aceleași părți se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeași funcție și cu aceleași atribuții.

Totodată, se prevede că programele de muncă ale salariaților care încheie contracte de muncă diferite cu același angajator sau cu angajatori diferiți nu se pot suprapune.

 1. Drepturile și obligațiile părților. Interdicții de concediere

Se adaugă dreptul salariatului de a solicita trecerea pe un post vacant care îi asigură condiții de muncă mai favorabile dacă și-a încheiat perioada de probă și are o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator. În oglindă, se stabilește obligația corelativă a angajatorului de a răspunde motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea unei astfel de solicitări.

De asemenea, se adaugă interdicția concedierii salariaților pe durata:

 • efectuării concediului paternal;
 • efectuării concediului de îngrijitor (a se vedea mai jos);
 • absentării de la locul de muncă pentru situații neprevăzute. (a se vedea mai jos).
 1. Concediul de îngrijitor și absențele pentru situații neprevăzute

Se reglementează obligația angajatorului de a acorda concediul de îngrijitor salariaților, pentru ca aceștia să ofere îngrijire sau sprijin personal unei rude /persoane din aceeași gospodărie și care are nevoie de îngrijire/sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave (se vor stabili separat prin ordin de ministru). Prin rudă se înțelege fiul, fiica, mama, tatăl, soțul/soția.

Concediul de îngrijitor:

 • este de 5 zile lucrătoare/an calendaristic;
 • se acordă la solicitarea scrisă a salariatului;
 • nu se include în concediul de odihnă anual;
 • constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea indemnizației de șomaj și a celei pentru incapacitate temporară de muncă;
 • constituie vechime în muncă.

Neacordarea de către angajator a concediului de îngrijitor se sancționează cu amendă contravențională între 4.000 lei și 8.000 de lei. Aceeași sancțiune se aplică și pentru încălcarea prevederilor referitoare la acordarea concediului paternal.

Separat, se reglementează dreptul salariaților de a absenta de la locul de muncă în situații neprevăzute, determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau de accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului sub condiția informării prealabile a angajatorului și cu recuperarea integrală a perioadei de absență, în modalitatea agreată cu angajatorul.

Absentarea în aceste condiții nu poate avea o durată mai mare de 10 zile lucrătoare/an calendaristic.

 1. Regulamentul intern

Se adaugă printre elementele ce trebuie cuprinse în regulamentul intern și:

 • reguli referitoare la preaviz;
 • informații cu privire la politica generală de formare a salariaților, dacă există.

Se stabilește că regulamentul intern trebuie adus la cunoștința salariaților în prima zi de lucru și că angajatorul trebuie să facă dovada îndeplinirii acestei obligații.

Se prevede că aducerea la cunoștință se poate face:

 • pe suport de hârtie;
 • în format electronic, sub condiția ca documentul să fie accesibil salariatului și să poată fi stocat și printat de acesta.

Articole din aceeași categorie

Articole din aceeași ediție

keyboard_arrow_up