Curs Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene, autorizat ANC

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Sc Omicron Consulting Bucureşti, (furnizor de formare profesională autorizat ANC, operator prelucrare date cu caracter personal nr. 28756), vă invită la cursul de perfecţionare pentru pentru ocupaţia Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene (COR 241948).

Obiectivele cursului

1.Cunoaşterea obiectivelor documentelor programatice pentru perioada 2014-2020 în domeniul Fondurilor Europene:

– Strategia Europa 2020;
– Regulamentele Parlamentului European şi al Consiliului pentru stabilirea unor dispoziţii comune şi speciale referitoare la Fondurile Structurale şi de Investiţii Europene;
– Acordul de parteneriat al României, avizat de Comisia Europeană;
– Programele Operaţionale propuse de România spre avizare de către Comisia Europeană (POR, POIM, POC, POCU, POCA, PNADR, POAT);
– Ghidurile solicitantului pentru obiectivele specifice din cadrul priorităţilor de investiţii ale fiecărui Program Operaţional

2.La sfârşitul cursului, absolvenţii vor dobândi competenţe să:

– elaboreze cererea de finanţare;
– elaboreze planul de afaceri/studiul de fezabilitate ce însoţeşte cererea de finanţare;
– elaboreze analiza cost-beneficiu (ACB) aferentă cererii de finanţare;
– coreleze cererea de finanţare cu planul de afaceri/studiul de fezabilitate, grila de evaluare tehnico-financiară din ghidul solicitantului şi să estimeze punctajul ce va fi obţinut de proiectul depus spre finanţare;
– elaboreze şi să depună la OI/AM pachetul cererii de finanţare

Cui se adresează cursul:

– persoanelor cooptate în echipele de accesare a Fondurilor Structurale şi de Investiţii din cadrul autorităţilor publice, operatorilor economici, întreprinderilor publice şi ONG-urilor ce îşi propun să acceseze aceste fonduri;
– managerilor de proiecte şi a managerilor din cadrul autorităţilor publice, operatorilor economici, întreprinderilor publice şi ONG-urilor ce îşi propun să acceseze aceste fonduri;
– specialiştilor care doresc să facă parte din echipele de accesare a Fondurilor Structurale şi de Investiţii din cadrul autorităţilor publice, operatorilor economici, întreprinderilor publice şi ONG-urilor, dar şi din echipele de implementare a proiectelor finanţate din aceste fonduri;
– oricărei persoane ce are studii superioare cu diplomă de licenţă.

Locaţia cursului şi perioada de desfăşurare:

Locaţia: Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Bd. Octavian Goga nr 2, sector 3, tronson 1, etaj 6, camera 6 – Biblioteca sau dacă numărul cursanţilor este mai mare de 15, locaţia va fi anunţată cu 5 zile înainte de începerea cursurilor.
Perioada de desfăşurare este: 3-7 noiembrie 2014. Examenul de absolvire va fi stabilit în prima zi de curs, de comun acord cu participanţii la curs.
Pentru organizaţiile (autorităţi contractante, operatori economici şi ONG-uri) care doresc organizarea de cursuri „in house”, se repartizează zilele şi orele de derulare a cursurilor conform nevoilor acestora, iar preţul cursurilor se adaptează în concordanţă cu solicitările.

Derularea cursului:

Întregul curs va fi însoţit de studii de caz preluate din perioada 2007-2014, având un mare grad de aplicabilitate practică şi de învăţare.
Suportul de curs, Acordul de parteneriat, Strategia 2020, Programele operaţionale şi Caietul de aplicaţii (proiect individual) vor fi incluse pe CD.
Prezentarea cursului este în PowerPoint, cursul este interactiv. Aplicaţiile şi studiile de caz se vor prezenta pe flipchart şi prin videproiector pe ecran.
Cursanţii vor lucra în timpul cursului, pe proiecte individuale (se pot grupa câte doi cursanţi pe un proiect). Modelul de proiect se va regăsi în mapa cursului şi pe CD. Formatorii vor asigura coaching, în perioada cuprinsă între ziua finalizării cursului şi data examenului, în vederea finalizării proiectului.
Examenul va consta dintr-o probă teoretică (test grilă) şi una practică (proiectul individual) şi se va susţine în faţa comisiei de examen numită de ANC. Din comisie va face parte şi unul din formatorii ce vor susţine cursul.

Programul zilnic al cursului de cinci zile este:

9,00 – 11,00 – curs
11,00 -11,30 – pauză de cafea
11,30 – 13,30 – curs
13,30 – 14,30 – pauză de masă
14,30 – 16,30 – curs

Agenda detaliată se va regăsi în mapa cursului şi pe CD. La cerere agenda poate fi transmisă celor interesaţi.

Costul cursului

Preţul cursului este 1.200 lei (scutit de TVA conform OUG 129/2000, republicată şi completată, pentru cursanţii care doresc obţinerea certificatului de absolvire recunoscut de ANC, de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de Ministerul Educaţiei Naţionale) şi acoperă:

– cheltuielile pentru chiria şi logistica sălii;
– suportul de curs, aplicaţiile şi studiile de caz;
– coffee-break şi masa de prânz;
– onorariul formatorilor;
– coaching-ul cursanţilor pentru finalizarea proiectelor individuale
– elaborarea dosarului personal, a catalogului şi documentele solicitate de ANC
– plata examinatorilor şi costul certificatelor de absolvire

Cursanţii ce doresc certificat de absolvire trebuie să fie absolvenţi cu studii superioare. Pentru întocmirea dosarului necesar obţinerii de la ANC a certificatului de absolvire, va trebui să transmiteţi la înscriere odată cu talonul de participare (anexat) şi dovada plăţii (copii scanate după OP), precum şi următoarele acte în copie şi informaţii:

– Copie după diploma de licenţă
– Copie după cartea de identitate
– Copie după certificatul de naştere
– Copie după certificatul de căsătorie, pentru cursanţii ce şi-au schimbat numele

Cursanţii care nu doresc certificat de absolvire (sau cei fără studii superioare) vor primi un certificat de participare.

Procedură de înscriere:

Înscrierile se fac pe bază de talon de înscriere şi plata prin ordin de plată a contravalorii cursului în contul bancar al OMICRON CONSULTING SRL:

-RO 80 RNCB 0076 0294 1249 0001 deschis la BCR sector 5, agenţia Alba Iulia, Bucureşti, sau
-RO 48 TREZ 7035 069X XX00 8718 deschis la Trezoreria Statului Sector 3, Bucureşti

Înscrierile trebuie confirmate, prin transmiterea documentului de plata al participării (copii după ordinele de plată), până cel mai târziu cu cel puţin cinci zile înainte de începerea cursului, la adresa de e-mail office@omicronconsulting.ro si vali.andronescu@ccib.ro, sau la fax nr. 021/317.72.06, 021/311.44.99.

Facturile şi chitanţele se vor înmâna cursanţilor în prima zi de curs sau la cerere se pot transmite prin poştă.

Numărul minim de participanţi este de 15. Înscrierile la curs şi confirmarea înscrierii se face în ordinea transmiterii documentului de plată.

Plata trebuie efectuată cu cel puţin cinci zile înaintea începerii cursului.

Lector este domnul Pavel Mărculeţ (0744.332.415, e-mail: pavel.marculet@clicknet.ro), consultant, trainer (formator la firma OMICRON CONSULTING SRL Bucureşti), cu experienţă îndelungată în asigurare de training şi consultanţă pentru autorităţi contractante, operatori economici şi ONG-uri, în elaborarea pachetelor de cererilor de finanţare din fondurile de preaderare şi postaderare ale UE, expert pe termen lung în proiecte implementate în România. A implementat proiecte finanţate din fonduri europene, începând cu elaborarea pachetului cererii de finanţare, implementarea proiectelor, elaborarea rapoartelor de progres şi a cererilor de rambursare. A participat în anul 2013 la acordul cadru al MFE pentru evaluarea cererilor de rambursare. Este fondator şi membru al Asociaţiei Specialiştilor în Achiziţii Publice din România (ASAPRO) din anul 2005 şi al Asociaţiei Pactul Regional pentru Ocupare şi Incluziune Socială Bucureţti–Ilfov din anul 2012, dar şi membru a Asociaţiei Consultanţilor în Management din România (AMCOR) din anul 1992. A susţinut peste 65 de cursuri de instruire în domeniul accesării fondurilor europene pentru autorităţi contractante, întreprinderi publice, operatori economici şi ONG-uri, dar şi consultanţă pentru autorităţi contractante şi operatori economici.

Pentru detalii suplimentare vă aşteptăm să ne contactaţi la adresa de e-mail ana.dulgheru@ccib.ro sau telefon/fax: 021/311.44.99, persoană de contact Ana Dulgheru.