Curs Expert Achziţii Publice, autorizat ANC

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (CCIB), în parteneriat cu SC Omicron Consulting SRL Bucureşti (furnizor de formare profesională autorizat ANC, opeator prelucrare date cu caracter personal nr. 28756), vă invită la cursul de perfecţionare pentru obţinerea Certificatului de absolvire pentru ocupaţia Expert Achiziţii Publice (COR 214946), având în vedere:

-Modificarea pragurilor aplicabile procedurilor de achziţie publică, începând cu data de 1.01.2014, prin Regulamentul CE nr. 1.336/2013;
-Apariţia Ghidului de bune practici în domeniul achiziţiilor publice aferente proiectelor finanţate din Instrumentele Structurale;
-Evitarea corecţiilor financiare conform OUG 66/2011, cu completări şi modificări, pentru constatarea şi sancţionarea neregulilor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
-Ordin 1120/15.10.2013 al Ministrului fondurilor europene, privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul ”Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

Obiectivele cursului:

  • Îmbunătăţirea practicii de elaborare a planurilor anuale ale achiziţiilor publice, estimarea valorii contractelor, elaborarea notelor justificative, a documentaţiilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de evaluare a ofertelor şi de aprofundare a modalităţilor de diminuare a căilor de atac (contestaţii şi plângeri la instanţele competente) atât de către membrii serviciilor specializate ale autorităţilor contractante, a întreprinderilor publice, cât şi de către operatorii economici care primesc fonduri nerambursabile;
  • Înţelegerea condiţiilor de bază pe care trebuie să le îndeplinească un ofertant sau candidat la procedurile de achiziţii publice ale autorităţilor contractante din România, în vederea întocmirii ofertelor tehnice şi financiare;
  • Învăţarea de către operatorii economici, care accesează finanţări nerambursabile din cadrul Fondurilor Europene, cum să atribuie contractele de achiziţie publică;
  • Îmbunătăţirea comunicării dintre autorităţile contractante şi operatorii economici pentru a evita căile de atac (contestaţia la CNSC sau plângerea la Curtea de Apel);
  • Aprofundarea condiţiilor de calificare ale operatorilor economici care participă la atribuirea contractelor de achiziţie publică;
  • Îmbunătăţirea metodelor de elaborare a ofertelor de către operatorii economici care participă la competiţia de atribuire a contractelor de achiziţie publică;
  • Aprofundarea bunelor practici din ţările UE în atribuirea contractelor de achiziţie publică şi a legislaţiei româneşti adaptată la legislaţia UE în domeniu,

Locaţia cursului şi perioada de desfăşurare:

Locaţia: Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, Bd. Octavian Goga nr 2, sector 3, tronson 1, etaj 6, camera 6 – Biblioteca.
Perioada de desfăşurare este: 24-28.02.2014. Examenul va fi stabilit în prima zi de curs, de comun acord cu participanţii la curs.
Pentru organizaţiile (autorităţi contractante, operatori economici şi ONG-uri) care doresc organizarea de cursuri „in house”, se repartizează zilele şi orele de derulare a cursurilor conform nevoilor acestora, iar preţul cursurilor se adaptează în concordanţă cu solicitările.

Derularea cursului:

La fiecare capitol se vor rezolva aplicaţii şi studii de caz în cadrul unor ateliere de lucru. Întregul curs va fi însoţit de studii de caz preluate din piaţa achiziţiilor publice, având un mare grad de aplicabilitate practică şi de învăţare (de la anunţul de participare până la soluţionarea prin căi de atac a contestaţiilor şi plângerilor).
Prezentarea cursului este în PowerPoint, cursul este interactiv pe baza unei reguli a dialogului stabilita în prealabil. Aplicaţiile şi studiile de caz se vor prezenta pe flipchart şi prin videproiector pe ecran.
Cursanţii vor lucra în timpul cursului, pe proiecte individuale (se pot grupa câte doi cursanţi pe un proiect). Modelul de proiect se va regăsi în mapa cursului şi pe CD. Formatorii vor asigura coaching, în perioada cuprinsă între ziua finalizării cursului şi data examenului, în vederea finalizării proiectului.
Suportul de curs, aplicaţiile, modelul de proiect, formularele şi legislaţia relevantă se va găsi pe CD.
Examenul va consta dintr-o probă teoretică (test grilă) şi una practică (proiectul individual) şi se va susţine în faţa comisiei de examen numită de ANC. Din comisie va face parte şi unul din formatorii ce vor susţine cursul.

Programul zilnic al cursului este:

9,00 – 11,00 – curs
11,00 – 11,30 – pauză de cafea
11,30 – 13,30 – curs
13,30 – 14,30 – pauză de masă
14,30 – 16,30 – curs

Agenda detaliată se va regăsi în mapa cursului şi pe CD. La cerere agenda poate fi transmisă celor interesaţi.

Legislaţia aplicabilă

– Ordonanţă de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (cu aprobări, modificări, completări);
– Hotărârea Guvernului nr. 925/19.07.2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (cu modificări şi completări);
– Ordinele Preşedintelui ANRMAP;
– Directivele UE în materia achiziţiilor publice;
– Ordin 1120/15.10.2013 al Ministrului fondurilor europene, privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul ”Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări;
– OUG 66/2011, cu completări şi modificări, pentru constatarea şi sancţionarea neregulilor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi norme de aplicare aprobate prin HG 875/2011;

Costul cursului

Preţul cursului este 1.200 lei (scutit de TVA conform OUG 129/2000, republicată şi completată, pentru cursanţii care doresc obţinerea certificatului de absolvire recunoscut de ANC, de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale) şi acoperă:

-cheltuielile pentru chiria şi logistica sălii;
-suportul de curs, aplicaţiile şi studiile de caz (pe suport de hârtie şi electronic);
-coffee-break şi masa de prânz;
-onorariul formatorilor;
-coaching-ul cursanţilor pentru finalizarea proiectelor individuale
-plata examinatorilor şi costul certificatelor de absolvire

Cursanţii ce doresc certificat de absolvire trebuie să fie absolvenţi cu studii superioare. Pentru întocmirea dosarului necesar obţinerii de la ANC a certificatului de absolvire, va trebui să transmiteţi la înscriere o dată cu talonul de prticipare şi dovada plăţii, următoarele acte în copie:

– Copie după diploma de licenţă
– Copie după cartea de identitate
– Copie după certificatul de naştere
– Copie după certificatul de căsătorie, pentru cursanţii ce şi-au schimbat numele

Cursanţii care nu doresc certificat de absolvire (sau cei fără studii superioare) vor primi un certificat de participare.

Procedură de înscriere:

Înscrierile se fac pe bază de talon de înscriere şi plata prin ordin de plată a contravalorii cursului în contul bancar al OMICRON CONSULTING SRL:

-RO 80 RNCB 0076 0294 1249 0001 deschis la BCR sector 5, agenţia Alba Iulia, Bucureşti, sau
-RO 48 TREZ 7035 069X XX00 8718 deschis la Trezoreria Statului Sector 3, Bucureşti

Înscrierile trebuie confirmate, prin transmiterea documentului de plata al participării (copii după ordinele de plată), până cel mai târziu cu cel puţin cinci zile înainte de începerea cursului, la adresa de e-mail office@omicronconsulting.ro si vali.andronescu@ccib.ro, sau la fax nr., 021/317.72.06, 021/311.44.99. Facturile şi chitanţele se vor înmâna cursanţilor în prima zi de curs sau la cerere se pot transmite prin poştă.

Numărul minim de participanţi este de 15. Înscrierile la curs şi confirmarea înscrierii se face în ordinea transmiterii documentului de plată.

Plata trebuie efectuată cu cel puţin cinci zile înaintea începerii cursului.

Lector este domnul Pavel Mărculeţ (0744.332.415; e-mail: pavel.marculet@clicknet.ro), consultant, trainer, (format în anul 2003 în cadrul programului PHARE RO 0006.05.01) şi formator autorizat ANC, de la firma OMICRON CONSULTING SRL Bucureşti, cu experienţă îndelungată în asigurare de training şi consultanţă pentru autorităţi contractante şi operatori economici, vizând întocmirea documentaţiilor de atribuire şi a ofertelor. Este fondator şi membru al Asociaţiei Specialiştilor în Achiziţii Publice din România (ASAPRO) din anul 2005 şi membru al Asociaţiei Consultanţilor în Management din România (AMCOR) din anul 1992. A susţinut peste 60 de cursuri de instruire în domeniul achiziţiilor publice la instituţii publice, autorităţi contractante, întreprinderi publice şi operatori economici, dar şi consultanţă pentru autorităţi contractante şi operatori economici. A implementat proiecte finanţate din fonduri UE şi este expert atras în cadrul acordului cadru al Ministeruli Fondurilor Europene, pentru verificarea cererilor de rambursare (achiziţiile publice).

Pentru detalii suplimentare vă aşteptăm să ne contactaţi la adresa de e-mail sau telefoanele de mai jos.

Persoană de contact CCIB:

Ana Dulgheru, telefon/fax: 021/311.44.99, e-mail: ana.dulgheru@ccib.ro