Cursul de perfecționare Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene (COR 242213) – 20-24 noiembrie 2017

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu SC Omicron Consulting SRL Bucureşti vă invită la cursul de perfecţionare, autorizat de Autoritatea Nationala a Calificarilor pentru obţinerea Certificatului de absolvire pentru ocupaţia Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene (COR 242213), având în vedere:

 • Strategia Europa 2020;
 • Noile Directive ale UE care reglementează Fondurile Structurale și de Investiții Europene (FESI)
 • Acordul de parteneriat dintre România și UE pentru perioada 2014-2020;
 • Programele operaționale din România pentru perioada 2014-2020;
 • Ghidurile generale și specifice pentru solicitanții de finanțări din FESI, pentru perioada 2014-2020.

Cursul de perfectionare pentru ocupaţia Expert Accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene (COR 242213), se desfășoară în perioada 20-24.11.2017, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, str.  Ion Ghica, nr. 4, etaj 2, sala 49, sector 3. Pretul cursului este 700 lei (scutit de TVA).

Obiectivele cursului:

 1. identificarea nevoilor (analiza SWOT a organizației/comunității)
 2. analiza problemelor organizației sau comunității locale/regionale (arborele problemelor);
 3. analiza soluţiilor identificate pentru rezolvarea nevoilor;
 4. elaborarea strategiei pentru rezolvarea nevoilor organizației/comunității;
 5. analiza capacităţii organizaţionale a organizației/comunității pentru rezolvarea nevoilor,
 6. identificarea interesului şi suportului pentru proiect (stakeholderii proiectului, factorii interesați de proiect)
 7. identificarea rezultatelor potențiale ale proiectului;
 8. stabilirea obiectivelor proiectului – generale și specifice – (arborele obiectivelor);
 9. definirea activităţilor necesare pentru rezolvarea nevoilor;
 10. descrierea etapelor tehnice de derulare a activităților;
 11. planificarea activităților proiectului ;
 12. analiza resurselor necesare pentru rezolvarea nevoilor identificate  în proiect;
 13. realizarea planului proiectului;
 14. alocare responsabilităților  în proiect (echipa de proiecte, experți atrași, parteneriate,  colaborarea cu factorii interesați);
 15. aranjamente logistice în proiect;
 16. tehnici de elaborare a cererii de finanțare;
 17. elaborarea planurilor de afaceri;
 18. elaborarea studiilor de fezabilitate, proiect tehnic, autorizații, avize, etc.;
 19. previzionarea veniturilor și cheltuielilor din cadrul proiectelor pe perioada de realizare a investiției, de implementarea proiectelor  și de monitorizare a proiectelor;
 20. elaborarea bugetului proiectului;
 21. elaborarea analizei ACB;
 22. coroborarea informațiilor din cererea de finanțare cu informațiile rezultate din studiul de fezabilitate/planul de afaceri, bugetul proiectului și analiza ACB;
 23. depunerea cererii de finanțare la autoritățile de management.

Cui se adresează cursul:

 • Specialiştilor din echipele de management de proiect, care implementează proiecte finanţate din fonduri europene şi SEE de la autorităţi contractante/entităţi contractante, operatori economici şi ONG-uri;
 • Specialiştilor de la firmele de consultanţă care doresc să preia serviciile externalizate ale autorităţilor contractante /entităţilor contractante în accesarea FESI;
 • Salariaţilor/specialiștilor independenți care doresc să realizeze o carieră în domeniul accesării FESI.

Derularea cursului:

La fiecare capitol se vor rezolva aplicaţii şi studii de caz în cadrul unor ateliere de lucru. Întregul curs va fi însoţit de studii de caz preluate din piaţa accesării fondurilor europene, având un mare grad de aplicabilitate practică şi de învăţare (de la programarea proiectului, până la depunerea pachetului cererilor de finanțare  la autoritățile de management/organisme intermediare).

Prezentarea cursului este în PowerPoint, cursul este interactiv pe baza unei reguli a dialogul stabilite în prealabil. Aplicaţiile şi studiile de caz se vor prezenta pe flipchart şi prin videproiector pe ecran.

Cursanţii vor lucra în timpul cursului, pe proiecte individuale (se pot grupa câte doi cursanţi pe un proiect). Modelul de proiect se va regăsi în mapa cursului şi pe CD. Formatorii vor asigura coaching, în perioada cuprinsă între ziua finalizării cursului şi data examenului, în vederea finalizării proiectului.

Suportul de curs, aplicaţiile, modelul de proiect, formularele şi legislaţia relevantă se va găsi pe CD.

Examenul va consta dintr-o probă teoretică (test grilă cu 10 întrebări) şi una practică (proiectul individual) şi se va susţine în faţa comisiei de examen numită de ANC. Din comisie va face parte şi unul din formatorii ce vor susţine cursul.

Programul zilnic al cursului este:

9,00 – 11,00 – curs

11,00 -11,30 – pauză de cafea

11,30 – 13,30 – curs

13,30 – 14,30 – pauză de masă

14,30 – 16,30  – curs

Documente de referință

 • Strategia Europa 2020;
 • Regulamentele FESI;
 • Acordul de parteneriat  România –UE, 2014-2020;
 • Programele Operaționale ale României, 2014-2020;
 • Ghidurile generale și specifice pentru perioada 2014-2020 (POCU, POC, POIM, POR, POCA, POAT, PNDR, POPAM, Cooperare transfrontalieră, SEE, etc.);
 • Instrucțiuni și manuale elaborate de Autoritățile de Management
 • OUG 66/2011, cu completări şi modificări, pentru constatarea şi sancţionarea neregulilor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi norme de aplicare aprobate prin HG 875/2011;

Costul cursului

Preţul cursului (scutit de TVA conform OUG 129/2000, republicată şi completată, pentru cursanţii care doresc obţinerea certificatului de absolvire recunoscut de ANC, de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale) acoperă:

 • cheltuielile pentru chiria şi logistica sălii;
 • suportul de curs, aplicaţiile şi studiile de caz (pe suport de hârtie şi electronic);
 • onorariul formatorilor;
 • coaching-ul cursanţilor pentru finalizarea proiectelor individuale
 • plata examinatorilor şi costul certificatelor de absolvire

Cursanţii ce doresc certificat de absolvire trebuie să fie absolvenţi cu studii superioare. Pentru întocmirea dosarului necesar obţinerii de la ANC a certificatului de absolvire, va trebui să transmiteţi la înscriere odată cu talonul de participare şi dovada plăţii, următoarele acte în copie:

 • Copie după diploma de licenţă
 • Copie după cartea de identitate
 • Copie după certificatul de naştere
 • Copie după certificatul de căsătorie, pentru cursanţii ce şi-au schimbat numele

Cursanţii care nu doresc certificat de absolvire (sau cei fără studii superioare), vor primi un certificat de participare.

Procedură de înscriere:

SC Omicron Consulting SRL  Bucureşti (furnizor de formare profesională autorizat ANC, operator prelucrare date cu caracter personal nr. 28756)

Înscrierile se fac pe bază de talon de înscriere şi plata prin ordin de plată a contravalorii cursului în contul bancar al OMICRON CONSULTING SRL:

-RO 80 RNCB 0076 0294 1249 0001 deschis la BCR sector 5, agenţia Alba Iulia, Bucureşti, sau

-RO 48 TREZ 7035 069X XX00 8718 deschis la Trezoreria Statului Sector 3, Bucureşti

Înscrierile trebuie confirmate prin transmiterea documentului de plata a participării (copii după ordinele de plată), cel mai tarziu pana in data de 3.11.2017, la adresa de e-mail pavel.marculet@gmail.com sau la fax nr. 021.317.72.06. Facturile se vor înmâna cursanţilor în prima zi de curs sau la cerere se pot transmite prin poştă.

Numărul optim de participanţi este de 15. Înscrierile la curs şi confirmarea înscrierii se face în ordinea transmiterii documentului de plată.

Plata trebuie efectuată cu cel puţin 10 zile înaintea începerii cursului.

Lector este domnul Pavel Mărculeţ (0744 332 415; e-mail: pavel.marculet@gmail.com, consultant, trainer, formator autorizat ANC, de la firma OMICRON CONSULTING SRL Bucureşti, cu experienţă îndelungată în asigurare de training şi consultanţă  pentru autorităţi contractante şi operatori economici, vizând elaborarea cererilor de finanțare și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene. Este membru fondator şi membru al Asociaţiei Pactul Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială București Ilfov – PROIS BIf) din anul 2012. A susţinut peste 40 de cursuri de instruire în domeniul accesării fondurilor structurale și de coeziune ale UE, autorităţi contractante, întreprinderi publice şi operatori economici, dar a asigurat şi consultanţă pentru autorităţi contractante şi operatori economici în domeniul accesării fondurilor UE. A implementat proiecte finanţate din fonduri UE şi a fost expert atras în cadrul acordului cadru al Ministerului Fondurilor Europene, pentru verificarea cererilor de rambursare.

Pentru detalii suplimentare vă rugam să ne contactaţi la adresa de e-mail sau telefoanele de mai jos.  Persoană de contact pentru detalii legate de înscriere:

SC OMICRON CONSULTING SRL Bucureşti

Domnul Pavel Mărculeţ

Telefon: 0744 332 415;

e-mail: pavel.marculet@gmail.com;

Vă rugăm ca formularul de înscriere să-l transmiteţi şi la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, dna. Ana Dulgheru, e-mail: ana.dulgheru@ccib.ro, tel. 0730990756; 021.311.44.99 sau să folosiți direct formularul de mai jos.

Cu stima,

Director General,

George Vodislav

 

  Doresc să primesc o copie a răspunsurilor mele

  Ai o întrebare ? Adreseaz-o de acum speakerului pentru a primi răspuns la webinar:

  Articolul anterior
  Topul firmelor din București 2017, primul după redobândirea sediului istoric, după aproape 70 de ani
  Articolul următor
  Cursul de perfecţionare pentru obţinerea Certificatului de absolvire pentru ocupaţia Expert Achiziţii Publice (COR 214946) – 6-10 noiembrie 2017