Cursul de perfecţionare pentru obţinerea Certificatului de absolvire pentru ocupaţia Expert Achiziţii Publice (COR 214946) – 6-10 noiembrie 2017

Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu SC Omicron Consulting  SRL  Bucureşti vă invită la cursul de perfecţionare pentru obţinerea Certificatului de absolvire pentru ocupaţia Expert Achiziţii Publice (COR 214946), având în vedere:

 • Modificarea legislaţiei achiziţiilor publice în România;
 • Modificarea Directivelor şi Regulamentelor UE privind achiziţiile publice;
 • Evitarea corecţiilor financiare conform OUG 66/2011, cu completări şi modificări, pentru constatarea şi sancţionarea neregulilor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 • Ordinul 1284/2016 al Ministrului fondurilor europene, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, finanţate din fonduri europene.

Cursul de perfectionare pentru ocupaţia Expert Achiziţii Publice (COR 214946) se desfasoara în perioada

06-10.11.2017,   la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, str.  Ion Ghica, nr. 4, etaj 2, sala 49, sector 3. Pretul cursului este 700 lei (scutit de TVA).

Obiectivele cursului:

 •  Strategia de achiziţii publice  în România
 •  Obiect, scop, principii
 • Reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SEAP (SICAP)
 • Praguri, reînnoirea pragurilor
 • Modul de estimare al valorii contractelor
 • Achiziţii mixte
 • Situaţii speciale în achiziţii publice
 • Achiziţii publice centralizate şi ocazionale
 • Reguli de participare şi desfăşurarea procedurilor de atribuire
 • Proceduri de atribuire, achizitia directă
 • Instrumente şi tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziţie publică
 • Etapele procesului de achiziţie publică; Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire
 • Consultarea pieţei, strategia de contractare şi planul anual al achiziţiilor publice
 • Împărtirea pe loturi
 • Reguli de publicitate şi transparenţă
 • Elaborarea documentaţiei de atribuire. Documentul European Unic de Achiziţie (DEAU)
 • Evaluarea ex-ante şi ex-post
 • Garanţia de participare şi de bună execuţie
 • Criterii de calificare şi selecţie. E-Certis
 • Criterii de atribuire
 • Cataloage electronice
 • Oferta şi documentele însoţitoare
 • Comisia de evaluare şi modul de lucru a acesteia
 • Atribuirea contractelor. Finalizarea procedurii de atribuire
 • Dosarul achiziţiei
 • Executarea contractului, subcontractarea, modificarea contractului/acordului cadru
 • Contractele pe termen lung
 • Finalizarea contractului de achiziţie publică/acordului cadru
 • Remedii şi căi de atac. CNSC şi instanţe de judecata

Cui se adresează cursul:

 • Specialiştilor din birourile/serviciile de achiziţii publice ale autorităţilor contractante/entităţilor contractante;
 • Specialiştilor din echipele de management de proiect, care implementează proiecte finanţate din fonduri europene şi SEE de la autorităţi contractante/entităţi contractante, operatori economici şi ONG-uri;
 • Specialiştilor de la firmele de consultanţă care doresc să preia serviciile externalizate ale autorităţilor contractante / entităţilor contractante;
 • Salariaţilor care doresc să realizeze o carieră în domeniul achiziţiilor publice.

Derularea cursului:

La fiecare capitol se vor rezolva aplicaţii şi studii de caz în cadrul unor ateliere de lucru. Întregul curs va fi însoţit de studii de caz preluate din piaţa achiziţiilor publice, având un mare grad de aplicabilitate practică şi de învăţare (de la anunţul de participare până la soluţionarea prin căi de atac a contestaţiilor şi plângerilor).

Prezentarea cursului este în PowerPoint, cursul este interactiv pe baza unei reguli a dialogul stabilite în prealabil. Aplicaţiile şi studiile de caz se vor prezenta pe flipchart şi prin videproiector pe ecran.

Cursanţii vor lucra în timpul cursului, pe proiecte individuale (se pot grupa câte doi cursanţi pe un proiect). Modelul de proiect se va regăsi în mapa cursului şi pe CD. Formatorii vor asigura coaching, în perioada cuprinsă între ziua finalizării cursului şi data examenului, în vederea finalizării proiectului.

Suportul de curs, aplicaţiile,  modelul de proiect, formularele şi legislaţia relevantă se va găsi pe CD.

Examenul va consta dintr-o probă teoretică (test grilă) şi una practică (proiectul individual) şi se va susţine în faţa comisiei de examen numită de ANC. Din comisie va face parte şi unul din formatorii ce vor susţine cursul.

Programul zilnic al cursului este:

9,00 – 11,00 – curs

11,00 -11,30 – pauză de cafea

11,30 – 13,30 – curs

13,30 – 14,30 – pauză de masă

14,30 – 16,30  – curs

Legislaţia aplicabilă

 • Legea 98/2016 a achiziţiilor publice;
 • Legea 99/2016 a achiziţiilor publice sectoriale;
 • Hotărârea Guvernului nr. 395/2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Hotărârea Guvernului nr. 394/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 • Ordinele Preşedintelui ANRMAP;
 • Directivele 23, 24 şi 25 din 2014 ale  UE,  în materia achiziţiilor publice;
 • Ordinul 1284/2016 al Ministrului fondurilor europene, privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, finanţate din fonduri europene.;
 • OUG 66/2011, cu completări şi modificări, pentru constatarea şi sancţionarea neregulilor în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi norme de aplicare aprobate prin HG 875/2011;

Costul cursului

Preţul cursului (scutit de TVA conform OUG 129/2000, republicată şi completată, pentru cursanţii care doresc obţinerea certificatului de absolvire recunoscut de ANC, de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Educaţiei Naţionale) acoperă:

 • cheltuielile pentru chiria şi logistica sălii;
 • suportul de curs, aplicaţiile şi studiile de caz (pe suport de hârtie şi electronic);
 • onorariul formatorilor;
 • coaching-ul cursanţilor pentru finalizarea proiectelor individuale
 • plata examinatorilor şi costul certificatelor de absolvire

Cursanţii ce doresc certificat de absolvire , trebuie să fie absolvenţi cu studii superioare. Pentru întocmirea dosarului necesar obţinerii de la ANC a certificatului de absolvire, va trebui să transmiteţi la înscriere odată cu talonul de participare şi dovada plăţii, următoarele acte în copie:

 • Copie după diploma de licenţă
 • Copie după cartea de identitate
 • Copie după certificatul de naştere
 • Copie după certificatul de căsătorie, pentru cursanţii ce şi-au schimbat numele

Cursanţii care nu doresc certificat de absolvire (sau cei fără studii superioare), vor primi un certificat de participare.

Procedură de înscriere:

SC Omicron Consulting  SRL  Bucureşti (furnizor de formare profesională autorizat ANC, operator prelucrare date cu caracter personal nr. 28756)

Înscrierile se fac pe bază de talon de înscriere şi plata prin ordin de plată a contravalorii cursului în contul bancar al OMICRON CONSULTING SRL:

-RO 80 RNCB 0076 0294 1249 0001 deschis la BCR sector 5, agenţia Alba Iulia, Bucureşti, sau

-RO 48 TREZ 7035 069X XX00 8718 deschis la Trezoreria Statului Sector 3, Bucureşti

Înscrierile trebuie confirmate prin transmiterea documentului de plata a participării (copii după ordinele de plată), cu cel puţin 10 zile înainte de începerea cursului, la adresa de e-mail office@omicronconsulting.ro sau la fax nr. 021 3177206. Facturile şi chitanţele se vor înmâna cursanţilor în prima zi de curs sau la cerere se pot transmite prin poştă.

Numărul maxim de participanţi este de 15. Înscrierile la curs şi confirmarea înscrierii se face în ordinea transmiterii documentului de plată.

Plata trebuie efectuată cu cel puţin 10 zile înaintea începerii cursului.

Lector este domnul Pavel Mărculeţ (0744 332 415; e-mail: pavel.marculet@gmail.com), consultant, trainer, (format în anul 2003 în cadrul programului PHARE RO 0006.05.01) şi formator autorizat ANC, de la firma OMICRON CONSULTING SRL Bucureşti, cu experienţă îndelungată în asigurare de training şi consultanţă  pentru autorităţi contractante şi operatori economici, vizând întocmirea documentaţiilor de atribuire şi a ofertelor. Este membru fondator şi membru al Asociaţiei Specialiştilor în Achiziţii Publice din România (ASAPRO) din anul 2005. A susţinut peste 70 de cursuri de instruire în domeniul achiziţiilor publice la instituţii publice, autorităţi contractante, întreprinderi publice şi operatori economici,  dar şi consultanţă pentru autorităţi contractante şi operatori economici în domeniul achiziţiilor publice. A implementat proiecte finanţate din fonduri UE şi este expert atras în cadrul acordului cadru al Ministeruli Fondurilor Europene, pentru verificarea cererilor de rambursare (achiziţiile publice).

Documentele pentru inscriere se vor transmite la e-mail: pavel.marculet@gmail.com; SC OMICRON CONSULTING SRL;

 • Copie după diploma de licenţă
 • Copie după cartea de identitate
 • Copie după certificatul de naştere
 • Copie după certificatul de căsătorie, pentru cursanţii ce şi-au schimbat numele
 • Formularul de inscriere

Vă rugăm ca formularul de înscriere să-l transmiteţi şi la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, dna. Ana Dulgheru, e-mail: ana.dulgheru@ccib.ro, tel. 0730990756; 021.311.44.99 sau să folosiți direct formularul de mai jos.

 Cu stima,

 Director General,

 George Vodislav

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.