HOTĂRÂRILE

Adunării Generale a Membrilor

Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti

4 mai 2022, ora 10:00

  Palatul CCIB Business Center, Aula Carol I

Întrunită astăzi, 4 mai 2022, ora 10:00, în Aula Carol I, etaj 2, Palatul CCIB, Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, statutar convocată, prezidată de dl. Iuliu Stocklosa, Preşedintele CCIB şi constituită sub aspectul motivaţiei, cvorumului şi al publicităţii, s-a desfăşurat în baza ordinii de zi, respectiv:

 1. Raport privind evoluția comerțului, industriei, serviciilor și a altor activități din Municipiul București (conform art.22.1 din Statutul CCIB).
 2. Aprobarea Raportului Președintelui și al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București cu privire la activitatea întreprinsă în perioada mai 2021 – aprilie 2022, inclusiv a deciziilor Colegiului de Conducere adoptate în perioada menționată (conform art. 22.2. din statutul CCIB).
 3. Aprobarea execuției Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 în baza bilanțului contabil (conform art. 22.3 din Statutul CCIB)
 4. Adoptarea Raportului de verificare al Auditorului pentru anul 2021 și aprobarea descărcării de gestiune a Colegiului de Conducere CCIB pentru 2021 (conform art. 22.2 din Statutul CCIB).
 5. Aprobarea Proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 (conform art. 22.3 din Statutul CCIB).
 6. Aprobarea Obiectivelor generale ale activității CCIB pentru următorul an (conform art. 22.4 din Statutul CCIB).
 7. Prezentarea Raportului de Activitate al Curții de Arbitraj Comercial București în perioada mai 2021 – aprilie 2022.
 8. Aprobarea modificărilor aduse statutului CCIB (conf. art. 22.9).
 9. Diverse
 10. Adoptarea Hotărârilor Adunarii Generale a Membrilor CCIB

Şedinţa a fost prezidată de dl. Iuliu Stocklosa – Preşedintele CCIB.

Din totalul de 215 de membri ai CCIB, au fost prezenți personal sau prin împuternicit un numar de 48  reprezentanţi ai firmelor membre, din care 14 împuterniciri.

Dl președinte Iuliu Stocklosa a anunțat că Adunarea generală de azi, 4 mai 2022, este la a doua convocare, prima convocare din 27 aprilie 2022 neîntrunind cvorumul necesar (de 109 membri). Conform art. 17 din Statutul CCIB, la a doua convocare, AGM este legal constituită indiferent de numărul participanților.

Dl. Președinte Iuliu Stocklosa a propus şi supus la vot componenţa Secretariatului sedintei format din: dna Gabriela Dumitriu și dna Olga Badea. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi componenţa Secretariatului tehnic al AGM.

În baza materialelor puse la dispoziţie în termeni statutari, a dezbaterilor şi voturilor exprimate direct, astăzi 4 mai 2022, Adunarea Generală a Membrilor CCIB a adoptat următoarele hotărâri:

 1. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a dezbătut Raportul privind evoluția comerțului, industriei, serviciilor și a altor activități din Municipiul București.
 2. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul Președintelui și al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București cu privire la activitatea întreprinsă în perioada mai 2021 – aprilie 2022.  Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi  deciziile Colegiului de Conducere adoptate în perioada menționată.
 3. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 în baza bilanțului contabil.
 4. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a adoptat cu unanimitate de voturi Raportul de verificare al Auditorului pentru anul 2021. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere CCIB pentru 2021.
 5. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.
 6. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Obiectivele generale ale activității CCIB pentru următorul an.
 7. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a aprobat cu unanimitate de voturi Raportul de Activitate al Curții de Arbitraj Comercial București în perioada mai 2021 – aprilie 2022.
 8. Adunarea Generală a Membrilor CCIB a ratificat cu unanimitate de voturi modificările aduse statutului CCIB.
 9. Adunarea Generală a Membrilor a adoptat cu unanimitate de voturi Hotărârile Adunării Generale a Membrilor CCIB din 4 mai 2022 și împuternicirea Președintelui, dl. Iuliu Stocklosa, în vederea semnării, inclusiv în formă autentică, în fața notarului public a Hotărârilor adoptate în prezenta ședință, inclusiv a Statutului CCIB.  

 

Preşedinte,

Iuliu Stocklosa