Codul Principiilor de Etică în Afaceri se adresează tuturor membrilor CCIB, constituind o obligație explicită a acestora, conform articolului 9, paragraful 9.6 din Statutul Camerei.

În măsura în care va fi recunoscut și respectat de toți oamenii de afaceri, Codul reprezintă, totodată, o contribuție reală la îmbunătățirea mediului de afaceri din Capitală și din țară, inclusiv prin combaterea fenomenelor de corupție, birocrație, crimă financiară și alte asemenea, în interesul tuturor operatorilor economici.

I. PRINCIPII GENERALE
 • Principiile eticii în afaceri corespund unei bune practici în relațiile comerciale interne și internaționale, bazate pe corectitudine, loialitate, profesionalism și demnitate.
 • Ele recomandă membrilor Camerei să respecte obligațiile impuse, actele normative și relațiile contractuale, să nu împiedice îndeplinirea obligațiilor altor oameni de afaceri, să fie disponibili la colaborări avantajoase, atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale și cu atât mai mult în mediul economic al Uniunii Europene.
 • Membrii Camerei, ca oameni de afaceri, se vor strădui să nu-și asume obligații pe care, principial, nu sunt în măsură să le îndeplinească.
 • Membrii Camerei trebuie să acționeze ca o echipă unită în folosul Camerei și nu în folosul personal, să se pună de acord asupra tuturor problemelor divergente, să se abțină de la orice comentarii critice în afara Adunării Generale a membrilor CCIB sau de la orice acțiuni ostile împotriva hotărârilor luate de acest organ de conducere în condițiile legii și a statutului CCIB.
II. RELATII PRINCIPIALE CU PARTENERII DE AFACERI
 • Îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, a termenelor și condițiilor de plată, a tuturor înțelegerilor convenite cu bună credință și cu respectarea legii.
 • Depunerea de eforturi constante pentru câștigarea reputației de partener de afaceri de încredere, integru și competent.
 • Adoptarea unei atitudini demne, civilizate și profesionale în raporturile cu partenerii din țară și străinătate, în deplin respect față de toți partenerii de afaceri, fără a utiliza intimidări, amenințări și violențe în raporturile cu aceștia, indiferent de dimensiunea lor în raport cu propria firmă.
 • Promovarea concurenței loiale în raporturile de afaceri, neîncurajarea formelor de concurență monopolistă sau neloială în afacerile proprii sau ale altor comercianți, abținerea de la promovarea în contracte a unor clauze abuzive.
 • Promovarea de soluții amiabile, prin negocieri, mediere și compromisuri, în cazul unui diferend comercial.
 • Respectarea deciziilor definitive și irevocabile ale instanțelor judecătorești, ale Comisiei de Mediere, ale Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR sau ale comisiilor de arbitraj de la camerele de comerț și industrie teritoriale, ale altor organisme jurisdicționale interne și internaționale, date în litigiile contractuale în care sunteți implicați.
 • Utilizarea formelor corecte de reclamă și publicitate și abținerea de la acte și fapte care ar putea prejudicia imaginea, interesele sau produsele altor agenți economici.
 • Respectarea drepturilor de proprietate industrială și intelectuală ale tuturor partenerilor de afaceri și luarea de măsuri pentru protecția propriilor drepturi specifice.
III. PREVENIREA FORMELOR DE CORUPȚIE
 • Prevenirea oricărei situaţii în care conducătorii firmei și angajații acesteia oferă sau pretind mită pentru indiferent ce serviciu sau contract.
 • Evitarea conflictelor de interese în afacerile desfășurate, inclusiv în relația cu alți membri ai Camerei, neimplicarea în operațiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor, alte operațiuni ilegale privind participări la licitații, sponsorizări etc.
 • Asigurarea înregistrării corecte a operațiunilor financiare ale firmei în documentele contabile care urmează a fi disponibile pentru inspecțiile de specialitate.
 • Neangajarea în activități comerciale sau financiare de orice fel având ca finalitate acte teroriste, traficul de arme sau droguri sau alte forme de crimă organizată, inclusiv cea transfrontalieră.
 • Realizarea afacerilor în deplină transparență și neutilizarea afacerilor pentru ascunderea unor activități clandestine sau cu unicul scop de a obține beneficii, facilități, preferințe, subvenții sau alocații de la bugetul statului.
IV. RELAȚIILE CU ANGAJAȚII
 • Evitarea practicilor discriminatorii în selecționarea, angajarea, aprecierea, promovarea și recompensarea propriilor salariați.
 • Preocuparea permanentă de aplicare a normelor de protecție a muncii; consultarea angajaților asupra condițiilor de muncă și a problemelor lor specifice.
 • Crearea de noi locuri de muncă prin afacerile proprii; sensibilitate față de problemele șomajului cauzate de deciziile propriei afaceri și realizarea de acțiuni, împreună cu sindicatele, reprezentanții salariaților, agențiile de angajare a forței de muncă și autoritățile, pentru diminuarea efectelor neocupării forței de muncă.
V. RELAȚIILE CU ACŢIONARII
 • Informarea acționarilor firmei privind evoluția economică și operațiunile acesteia, punându-le la dispoziție rapoarte auditate financiar.
 • Asigurarea transparenței în privința organizării votului și respectării regulilor de vot în adunarea generală ale tuturor categoriilor de acționari.
 • Precizarea în statutul firmei a rolurilor și a responsabilităților conducerii executive, ale Consiliului de Administrație, precum și ale acționarilor firmei, în condițiile legii.
VI. RELAȚII CORECTE CU AUTORITĂȚILE CENTRALE ȘI LOCALE, CU INSTITUȚIILE INTERNAȚIONALE
 • Asigurarea în mod consecvent a condiției de bun contribuabil a firmei, prin achitarea obligațiilor fiscale, depunerea bilanțurilor și a situațiilor financiare legale.
 • Asigurarea transparenței necesare tuturor licitațiilor organizate pentru diverse contracte; furnizarea tuturor informațiilor despre firmă cerute de lege pentru aceste licitații.
 • Promovarea unor relații de colaborare cu instituțiile statului, inclusiv pe calea promovării parteneriatului public-privat, atât în ce privește politica din sectorul de activitate respectiv, cât și în privința utilizării unor programe sau fonduri ale Uniunii Europene.
 • Realizarea unui parcurs optim pentru activitatea firmei, obținând autorizațiile, licențele, avizele și aprobările cerute de lege.
 • Comunicarea cu instituțiile implicate în realizarea de sondaje, statistici, studii de piață etc.
 • Respectarea și aplicarea legilor și reglementărilor în vigoare privind conservarea și protecția mediului, prevenirea creării de surse de poluare prin activitatea proprie.
 • Promovarea și realizarea, în funcție de posibilitățile proprii, a unor acțiuni, proiecte și programe în sprijinul comunității locale, inclusiv prin sponsorizări, donații, mecenat etc., în domeniul educațional, cultural, de mediu etc.
VII. RELAȚII DE COLABORARE CU C.C.I.B.

În realizarea misiunilor firmei, a activităților pe care le desfășoară, membrii Camerei sunt invitați să colaboreze permanent cu CCIB prin :

 • Apelarea la serviciile Camerei, fără tentative de intervenții ilicite sau de corupție a angajaților acesteia.
 • Participarea la activitățile organizate de CCIB, în conformitate cu Statutul Camerei, în interesul dezvoltării activității de afaceri și al exercitării drepturilor legitime de membru al Camerei.
 • Formularea și transmiterea către CCIB de propuneri de îmbunătățire sau de promovare a unor acte normative în interesul comunității de afaceri.
 • Abținerea de la acte sau fapte care ar putea compromite sau zădărnici eforturile CCIB, desfășurate în interesul comunității de afaceri.
VIII. DISPOZIȚII FINALE
 • Pentru păstrarea și îmbunătățirea imaginii CCIB, membrii săi vor putea sesiza organele de conducere privind fapte ale altor membri care contravin Codului principiilor de etică în afaceri.
 • În astfel de situatii, dupa o analiza temeinica, organele Camerei pot adopta sancțiuni în baza prevederilor Statutului CCIB, până la retragerea calității de membru al Camerei.
 • Adunarea Generală a Membrilor CCIB poate constitui o Comisie permanentă pentru aplicarea Codului principiilor de etică în afaceri.
RECLAMĂ